ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 65 อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางดารุณี พีขุนทด กรรมการ ๖ (๒) 54 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายภานุพงศ์ พินกฤษ กรรมการ ๖ (๓) 48 วิศวกรนิวเคลียร์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ กรรมการ ๖ (๓) 47 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางรัชดา เหมปฐวี กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางเพ็ญนภา กัญชนะ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 51 รองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ