ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสมชาย พฤฒิกัลป์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 66 อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว กรรมการ ๖ (๒) 56 นักบริหาร ระดับต้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวณัฐชาสิตา สังฆโสภณ กรรมการ ๖ (๓) 55 เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ กรรมการ ๖ (๓) 44 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายจิรายุ นันท์ธราธร กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับต้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสุรจิตต์ อินทรชิต กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายวินิต อธิสุข กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 46 นักบริหาร ระดับต้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ