ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุรพล ปัตตานี ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 68 อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายวรพล จันทร์งาม กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางภาวินี ณ สายบุรี กรรมการ ๖ (๒) 57 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางณัฐวรรณ ชมอินทร์ กรรมการ ๖ (๓) 46 นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายเอกราช ขำมะโน กรรมการ ๖ (๓) 52 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสาวสาวิตรี ศรีสุข กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางรัชนี เอมะรุจิ กรรมการ ๖ (๔) 68 อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ