ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 69 อดีตอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายธิติ กนกทวีฐากร กรรมการ ๖ (๔) 70 อดีตผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ กรรมการ ๖ (๔) 69 อดีตรองอธิบดี กรมป่าไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ