ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดเชียงราย

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 65 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ กรรมการ ๖ (๒) 56 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายชูสวัสดิ์ สวัสดี กรรมการ ๖ (๓) 49 จ่าจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายสุธรรม เกื้อบุญส่ง กรรมการ ๖ (๓) 48 นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสง่า บัวระดก กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายอนุรัตน์ อินทร กรรมการ ๖ (๔) 58 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 60 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ